Spelregels, arbitrages en protesten

Bridge is een spel dat gespeeld wordt volgens regels. Als je in de vorm van een competitie wilt bepalen wie de kampioen van de vereniging is, zijn regels onontbeerlijk. Dat velen onder ons de regels niet of niet goed kennen is jammer, maar minder van belang. Net zoals iedere Nederlander geacht wordt de wet te kennen, wordt iedere competitiespeler geacht de spelregels te kennen.

Natuurlijk worden de regels ook overtreden. Dat overtreden wordt (bijna) altijd onbewust gedaan. Iemand die bewust de spelregels overtreedt kan worden geschorst en zelfs geroyeerd, dus een overtreding van de spelregels gebeurt zonder kwade bedoeling of opzet. Het is belangrijk dit als uitgangspunt te hanteren.

Als iemand de regels overtreedt, is er natuurlijk ook iemand die daardoor mogelijk benadeeld wordt. Of er daadwerkelijk sprake is van een overtreding of van benadeling is ter beoordeling aan de arbiter. Vandaar dat bij elke onregelmatigheid de arbiter moet worden geroepen. Niet alleen als je zeker weet dat er iets fout is gegaan, maar ook als je het niet zeker weet, of als je wilt weten wat de regels precies voorschrijven in een bepaalde situatie. Dit heeft niets te maken met fanatiek spelen of met "het mes op tafel", maar alles met een zo goed en eerlijk mogelijk verloop van de competitie. Iemand die op de hoogte is van de spelregels en dus van zijn rechten en plichten, wordt als "onsportief" of "kinderachtig" betiteld als hij gebruik maakt van zijn rechten, en dan meestal door mensen die de regels nauwelijks kennen en zojuist overtraden. Dat is de wereld op z'n kop.

Nu hebben we mensen die er speciaal voor zijn opgeleid om de regels toe te passen en erop toe te zien, dat alles volgens de regels gebeurt. Het spreekwoord "oefening baart kunst" is hier onverkort van toepassing.

Als consequentie hiervan zou je de uitspraak verder kunnen doortrekken naar "geen oefening heeft verslapping tot gevolg". Hoe vaker een arbiter aan tafel getest wordt op zijn / haar spelregelkennis, hoe beter de arbitrages worden. Vandaar dat wij het ook aanmoedigen, dat bij elke onregelmatigheid, onduidelijkheid of vraag de arbiter wordt geroepen. Het zelf onderling oplossen aan tafel is in dit kader volstrekt ongewenst en ongepast.

Als er sprake is van een vermeende overtreding van de spelregels en de arbiter wordt aan tafel geroepen, kan het zijn dat de arbiter uiteindelijk een beslissing neemt waar je het als speler niet mee eens bent. In dat geval staat het je vrij om tegen deze beslissing beroep aan te tekenen. Hiervoor staat een tijdslimiet: binnen 30 minuten na formele publicatie van de uitslag. Deze formele publicatie is aan de start van de volgende speelavond. Derhalve heeft iedereen tot 8 uur de volgende speelavond de tijd om tegen een arbitrage in protest te gaan. Hiervoor moet een formulier worden ingevuld.

Om de protestzaak correct te behandelen, heeft de Technische Commissie alle gegevens van het spel nodig. Te denken valt aan: de kaartverdeling, het exacte biedverloop (inclusief alerteren, eventuele vraag om uitleg en eventuele denkpauzes) en (als het voor de arbitrage van belang was) het spelverloop. Daarnaast natuurlijk het uiteindelijke resultaat en de scores van de andere paren op dat spel, zodat eventueel de volledige uitslag gecorrigeerd kan worden.

Omdat u de volgende week meestal niet meer precies weet hoe een en ander verliep, hebben we kleine notitieformulieren ter beschikking (bij de wedstrijdleider van dienst) waar u de gegevens van het spel op kunt vastleggen. Belangrijk is, dat u op het moment van de arbitrage de feiten zoals ze zich voordeden exact vaststelt en die door uw tegenstander laat goedkeuren. Als u nog aan tafel zit, is het vaak veel gemakkelijker te reconstrueren, dan de week daarop uit het hoofd.

Als u het als tegenstander niet eens bent met het protest, hebt u de mogelijkheid om uw visie op het protestformulier te zetten. Uiteindelijk tekent u het protestformulier ten teken, dat uw visie door u is neergezet. Als u uw visie niet wilt geven, of niet wilt tekenen omdat u het met het protest niet eens bent, verspeelt u uw recht op hoor en wederhoor. Het protest zal dan zonder uw inbreng behandeld worden.

Als de Technische Commissie een uitspraak heeft gedaan en deze uitspraak is aan beide partijen bekendgemaakt, dan hebben beide partijen de mogelijkheid om tegen deze uitspraak in beroep te gaan bij de Protestcommissie (PK) van de Bridge Bond, die dan een bindende uitspraak zal doen.

"Poeh", zeggen sommigen. "Kan je je tijd niet beter besteden aan bridgen?" Jawel, maar het zorgen voor een correcte gang van zaken hoort ook bij bridgen en niet alleen het bieden en het spelen van 24 spelletjes op een avond. Uiteindelijk is de vereniging opgericht met als doelstelling serieus met wedstrijdbridge bezig te zijn en dan horen deze zaken er dus ook bij.

De ervaring van de cursisten die met de CLA en CLB (ClubLeider A resp. B) opleiding bezig zijn geweest is over het algemeen, dat hoe meer je de regels leert kennen, hoe beter je bepaalde facetten van de bridgesport begrijpt en hoe meer je de procedures eromheen gaat waarderen. Sommige mensen die de spelregels niet kennen verhullen dit door de regels te bagatelliseren en vooral te wijzen op de gezelligheid die zo belangrijk is, als zou het spelen volgens de regels ten koste gaan van de gezelligheid. Maar als iemand zonder correctie of compensatie de regels overtreedt, wordt het er volgens ons ook niet echt gezelliger op.

Ons advies aan degenen die wat meer van de spelregels willen begrijpen luidt dan ook: geef u op voor de komende CLA cursus. Dat is een cursus die de meest belangrijke spelregels behandelt, u leert hoe je een scorekaartje uitrekent en hoe je de clubavond moet indelen, met tafels, spellen en loopkaarten. Deze cursus wordt georganiseerd door het district en bij de meeste clubs is het een goede gewoonte, dat de club het cursusgeld betaalt.


Terug naar het overzicht Achterkantjes
Terug naar hoofd menu